Vyšetření sluchového vnímání u dětí předškolního věku

Dne 26.11.2014 v 9.30 hod. proběhne v naší MŠ vyšetření sluchového vnímání u dětí pomocí přenosného audiologického přístroje. V průběhu testu si bude dítě "hrát" s přístrojem a ten vyhodnotí v průběhu "hry" sluchové reakce dítěte. Účelem této služby je včasné odhalení možných obtíží v oblasti sluchového vnímání u dětí předškolního věku a následné nastavení podpůrných opatření, která tyto nedostatky pomohou zmírnit případně zcela odtranit. Samotné vyšetření bude zajišťovat SPC pro vady sluchu a vady řeči při mateřské, základní a střední škole pro sluchově postižené sídlící ve Valašském Meziříčí, které Vám toto vyšetření nabízí zdarma.

Pokud máte zájem o výše uvedené vyšetření kontaktujte pedagogickou pracovnici ve své kmenové třídě, která Vám předá příslušné dokumenty k vyplnění a ochotně zodpoví Vaše případné dotazy.

 

Preventivní screeningové vyšetření zraku předškolních dětí

V naší MŠ opět proběhne preventivní screeningové vyšetření zraku předškolních dětí, pomocí přístroje Plusoptix. Vyšetření je rychlé a zcela bezpečné. Není hrazeno zdravotními pojišťovnami. Poplatek za vyšetření zraku činí 200 Kč. Svůj zájem prosím nahlaste pedagogickým pracovnicím ve svých třídách.

 

Zraková funkce se vyvíjí během prvních měsíců a let života dítěte. Pokud dítě nemůže z jakéhokoli důvodu oči správně používat, nedochází ke správnému vývoji zraku. Vývoj vidění má svá kritická období. Jedním z nich je právě i období 3-5 let. Pozdě diagnostikované oční vady můžeme ovlivnit jen velmi málo nebo vůbec ne. Některé oční vady jsou pro laika velmi těžko rozpoznatelné, např. tupozrakost. Ta způsobuje poruchu prostorového vidění, často bývá spojena se šilháním, způsobuje problémy ve škole, objevují se psychické problémy… Tupozrakost
postihuje asi 5% dětské populace, bývá často diagnostikována až s nástupem do školy, kdy se objevují u dítěte právě problémy při psaní, čtení… A zejména v tomto věku je naděje na úspěšné vyléčení již mnohem menší, než kdyby byla zahájena léčba dříve. Pokud je včas
zahájena ortopticko – pleoptická léčba, lze vývoj tupozrakosti zcela zastavit a umožnit tak další fyziologický vývoj oka. Dítě si tedy díky včasné diagnostice nenese následky do dospělosti.
Pravidelné prohlídky zraku dětí u pediatra jsou prováděny v 1, 3, 5 a 7 letech dítěte a dále. Ve čtyřech letech preventivní pediatrické vyšetření zraku prováděno není. Vzhledem k narůstající statistice pozdních diagnostik se doporučuje toto vyšetření opakovat každý rok, minimálně do 6 let věku dítěte. Opakování vyšetření je doporučováno zejména u hraničních výsledků vyšetření, ale také proto, že zrak se může postupem času ještě měnit. Vyšetření přístrojem Plusoptix je rychlé a nenáročné. Obě oči jsou měřeny současně. Vyšetření se provádí ze vzdálenosti 1 metr, trvá několik vteřin a umožní odhalit řadu očních vad, např. tupozrakost, šilhání, šedý zákal…

Vyšetření provádí zkušený ortoptista a optometrista.

Hrajeme si se slovíčky aneb logopedie hrou

 „Někdy slova děti straší,
jazýček v nich škobrtá,
šustí, švestka, šelest, šestka,
snad se šťastně vymotá.“

V prvních dvou letech života je správné dopřát dítěti volnost ve vlastním hledání a zkoušení, aby si samo a po svém „oblamovalo“ svůj jazýček a snažilo se postupně napodobovat slyšený řečový vzor. Jakmile je však jazyk dítěte dostatečně obratný a pružný, měla by být jeho řeč hravě a nenápadně ovlivňována a usměrňována. U většiny dětí by měla být řeč na dobré úrovni kolem čtvrtého roku věku. V pátém a šestém roce se již jen zdokonaluje artikulační pružnost a obratnost pomocí písní, rýmovaček, říkánek a básní.

Mnozí odborníci zdůrazňují, že „právě v útlém věku je možno předcházet poruchám řeči dobrou výchovou řeči, protože veškerá výchova má nejtrvalejší výsledky, začíná-li již od nejútlejšího věku dítěte. Správnou řečovou výchovou lze překonávat i poruchy již vzniklé, vyvolané výchovnými chybami rodičů a jejich netrpělivostí a spěchem; proto má být a jak to je i naší mateřské škole – „péče o řeč nedílnou součástí předškolní výchovy“.

Od začínající školního roku 2014/2015  je opět v naší mateřské škole logopedická péče realizovaná jak denní kolektivní logopedickou intervencí ve třídách, tak i formou individuální logopedické péče.

Na začátku každého školního roku učitelky jednotlivých tříd zjišťují stav výslovnosti jednotlivých dětí – provedou tzv. depistáž.

Toto vyšetření odesíláme do SPC Valašské Meziříčí naší specializované pedagogické logopedce, která 2 x ročně navštěvuje mateřskou školu, aby zabezpečila metodickou pomoc, případně metodický materiál.

Celkem dochází na logopedickou intervenci 25 dětí ze tří tříd :  

2. třída - Motýlci ………. 1 dítě

5. třída - Hvězdičky …...  8 dětí

1. třída - Kuřátka ……….16 dětí

Individuální logopedickou péči v naší mateřské škole provádíme 1 x za 14 dní, tj. každý lichý týden od 7.40 hod. – 9.40 hod. Děti mají k dispozici logopedický sešit obsahující logopedická cvičení, motivující k činnosti doma s rodiči.

Rodiče, zkuste s dětmi doma také procvičovat a tímto jim tak pomoci zvládat rozvoj jejich řeči. Netýká se to samozřejmě jen předškolních dětí, důležitá jsou cvičení i s dětmi mladšími. Předpokladem pro správný vývoj dětské řeči není  jen motorika mluvidel, ale patří zde mimo jiné i motorika ruky, motorika očních pohybů, grafomotorika, dechová cvičení, smyslová cvičení, apod.

Ke dni 19.11.2014 byly vyřazeny z logopedické péče v naší mateřské škole  celkem 3 děti pro zvládnutí výslovnosti.

Abychom nepředkládali rodičům jen teorii, nabízíme několik námětů pro motoriku mluvidel:

 • Pohyb jazyka dopředu a dozadu  - čertík
 • Pohyb jazyka z pravého koutku do levého a zpět – sekačka , ještěrka mává ocáskem
 • Pohyb jazyka nahoru a dolů –olíznout si špičku nosu , bradu , olíznout si horní ret , dolní ret – mlsná kočička
 • Pohyb jazyka do kruhu – čistíme si jazýčkem zoubky
 • Pohyb rtů – našpulit rty – dáváme pusinku , foukáme , pískáme , olizujeme si prst od medu…
 • Pohyb rtů –úsměv a zamračení
 • Jazyk se stočí špičkou nahoru a dozadu po patře a rychle se natáhne – zvuk připomíná klapání koňských kopyt
 • Uvolnit rty a brnkat prstem o dolní ret / brm ,brm …. /
 • Kloktání vody – procvičuje patrohltanový uzávěr
 • Nafukování obou tváří a pak prsty „ propíchnout „  - balónek praskl
 • Jazykem vydouvat levou a pravou tvář zevnitř – hrajeme pink – ponk
 • Vibrace  volných , k sobě přiložených rtů při výdechu – jak frká koník
 • Nafouknout obě tváře a pouštět vzduch po troškách ven  -mašinka se rozjíždí
 • Držet horní zuby proti  dolnímu rtu – fíííííí – vítr fouká
 • Rozechvívat rty pohybem rtů – startování motorky
 • Objíždět zoubkama jazyk při zavřených ústech – čistíme si zoubky
 • Šššššššššššššššš  - jede vláček
 • Čičí , čičí , čičí , čičí ,  - voláme na kočičku
 • Bzz , bzz , bzz , bzz,  - bzučíme jako moucha
 • S s s s s s s s s s s s s s -    syčení hada  ……….    a  mnoho dalších
 •  Ch ch ch ch ch ch -  dýcháme si na ruce,které zebou  …..

 

„Pomozte nám, pomáháte tím svým dětem“

 

za kolektiv MŠ    Bc. Radka Zadrabajová

 

Bezpečnostní opatření 

 

Vážení rodiče,

vzhledem k tragickým událostem, které se odehrály v poslední době, Vás žádáme o spolupráci k zajištění bezpečnosti Vašich dětí. Od 30.10.2014 přistupujeme k následujícím opatřením, jejichž cílem je jediné – ochrana Vašich dětí :

 • dne 20. 10. 2014 byl ve škole prověřen systém uzavírání vstupů do budovy školy, která je elektronicky zabezpečena
 • v době od 6.15 do 8.00 hodin je vstup pro rodiče, kteří vedou děti do MŠ pouze přes zvonek u hlavních vchodů „A“ a „B“, kde se ohlásí jménem a budou vpuštěni učitelkou MŠ, případně jedním z provozních pracovníků, kteří mají stanovený dohled
 • Pokud by provozní zaměstnanec neznal někoho, kdo je pověřen zákonným zástupcem k odvádění dítěte z MŠ, tento bude legitimován a sdělí, pro které dítě přichází. Pokud ne, nebude mu umožněn přístup do MŠ.
 • od 8.00 hodin až do konce provozu do 16.00 hod. je škola přístupná opět pouze na zvonek s ohlášením jména a uvedením, za kým dotyčná osoba jde
 • rodičům a dětem budou opakovaně připomínána pravidla bezpečného chování v prostředí školy, jednání při vstupu a odchodu ze školy (všímat si, zda s nimi současně nevchází do budovy i cizí osoba apod.)
 • zaměstnanci mají hlásit pohyb cizí osoby, pokud nebude doprovázena známou dospělou osobou
 • v době uzamčení MŠ návštěvy zvoní. Pokud není návštěva předem nahlášena, dojde pověřený zaměstnanec pro ředitelku MŠ a návštěva čeká za uzamčenými dveřmi
 • všichni zaměstnanci školy byli znovu poučeni o principech bezpečného prostředí a jednání v krizové situaci
 • provozní vchod do MŠ – u kuchyně - je uzamčen stále a je odemykán pouze při domluvených dodávkách zboží
 • další opatření bude škola neprodleně konzultovat se zřizovatelem (kamerový systém, vnitřní telefonní linky, apod.)

Chápeme, že tato opatření mohou být do jisté míry omezující a nemohou stoprocentně zabránit opakování podobné události, ale jsou činěna na posílení bezpečnosti dětí i zaměstnanců školy.

Děkujeme za pochopení a respektování opatření při návštěvě školy.

 

Ve Valašských Kloboukách dne 30.10.2014     

 

Bc. Ivana Sáblíková, ředitelka mateřské školy                                                                                                 

Oznámení o přerušení provozu MŠ v době vánočních prázdnin

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Valašské Klobouky, okres Zlín, příspěvková organizace, v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 odst. 1 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, po projednání se zřizovatelem Městem Valašské Klobouky stanovili přerušení provozu mateřské školy ve dnech 29.prosince 2014 až 2.ledna 2015.

Provoz mateřské školy bude obnoven v pondělí 5. ledna 2015.

viz. Oznámení o přerušení provozu

Pomozte nám vyhrát !

Vážení rodiče,

obracíme se na Vás s prosbou o aktivní pomoc v zapojení se do soutěže vypsané firmou Domestos.
Je to opět jedna z mála možností, jak se pokusit získat pro školku obnos peněz do oblasti, kde najdou své uplatnění. V tomto případě se jedná o částku 100 000 Kč, která by byla použita na rekonstrukci sociálních zařízení. Soutěží ušetřené finanční prostředky by tak mohly jít například na výměnu nábytku či na rekonstrukci šaten.

Principem soutěže je sbírání bodů za splněné úkoly, kterými sami vylepšíme svá stávající sociální zařízení, dále bodů za hodnocení těchto našich aktivit nafocených a umístěných na webových stránkách soutěže www.domestosproskoly.cz rodiči a dalšími uživateli internetu. Podmínkou je vlastní registrace hodnotitele. Poslední možností jsou body za nákup výrobků firmy Domestos.
Vy jako dospělí máte tedy dvě možnosti, jak pomoci.

 1. Ohodnotit naše aktivity na webu. Postup při registraci: na www.domestosproskoly.cz vyplníte do registračního formuláře své jméno, e-mail a zvolíte ikonu odeslat. Fotografie s naším prvním vylepšením se už na stránkách objevily..
 2. Kupovat výrobky Domestos a jednoduše přinést účtenku do školky a předat kterémukoli zaměstnanci. Další možností je oskenování a vložení účtenky do formuláře na www.domestosproskoly.cz. V obou případech musí být výrobek na účtence zvýrazněn.
  V tomto případě uschovejte originál. Účtenku lze zaslat i poštou na adresu, kterou spolu s pravidly soutěže najdete opět na www.domestosproskoly.cz.

Předem mnohokrát děkujeme za pomoc. V žádném případě se nejedná o propagaci výrobků, ale jak již bylo napsáno v úvodu, o pokus získat peníze na zlepšení prostředí, ve kterém se Vaše děti každý den pohybují.

Poprvé do školky ?

Co budou děti do mateřské školy potřebovat?

 

DO HERNY:

 • Přezůvky - nejlépe uzavřené papuče s pevnou patou, které si děti dokážou samy obout - rodiče počítejte s tím, že se dítě pohybuje a nazouváky nebo crocsy nejsou vhodnou obuví (dětem se vyzouvají a hrozí úraz)
 • Oblečení do herny - oblečení pro výtvarné aktivity – zástěru;
 • Náhradní oblečení - kalhoty, ponožky, tričko, spodní prádlo - každé dítě bude mít ve své skříňce oblečení, které může použít v případě toho, že se polije čajem, nebo zastříká vodou, případně promočí;
 • K odpočinku - pyžamo;

PRO OSOBNÍ HYGIENU:

 • Papírové kapesníky
 • Do umývárny - zubní kartáček, dětskou pastu, kelímek, hřeben;

POBYT VENKU:

 • Oblečení pro pobyt venku - dle aktuálního počasí ročního období – je vhodné mít náhradní oblečení a obutí, hlavně na školní zahradu, kterou využíváme k pobytu venku (s ohledem na počasí) v každém ročním období.
 • teplákovou soupravu celoročně,
 • oteplovačky, čepice, šály a rukavice v zimě
 • kraťasy, tričko a pokrývku hlavy na léto + vhodnou obuv
 • gumáčky, pláštěnku