Provoz mateřské školy v období letních prázdnin

 

V období letních prázdnin  od 3.8.2020 do 31.8.2020  bude omezen provoz MŠ. Děti budou rozděleny do třídy Sluníček (od 6.00-16.00hod.) a Hvězdiček. (od 6.30-16.00hod.).

Děti i s oblečením voďte prosím do výše uvedených tříd dle rozpisu:

  Ve třídě Sluníček  budou děti ze třídy Koťátek a Motýlků

 Ve třídě Hvězdiček  budou děti ze třídy Kuřátek a Veverek

Vážení rodiče,

adaptační program pro děti, které budou nastupovat do mateřské školy k 1.9. školního roku 2020/2021 bude probíhat od 14.7.2020 – 14.8.2020 ve třídě Kuřátek a Veverek a na školní zahradě.

V měsíci červenci zvoňte na třídu Motýlků, vchod B

V měsíci srpnu zvoňte na třídu Sluníček, vchod A

OZNÁMENÍ - WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY

 

Vážení rodiče,

od 7.7.2020 měníme webové stránky naší školy. Nová doména našich webových stránek bude

skolkavk.cz

 

Informace k provozu mateřské školy

v období od 25.5.2020 do konce školního roku 2019/2020

 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

    b) při protinádorové léčbě,

    c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské škole umožněn.

 

 

Před znovuotevřením školy bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech prostor.

Zvýšení frekvence dezinfekce ploch (s důrazem na místa dotyku rukou).

Zvýšená pozornost je věnována také dezinfekci stolů a povrchů, jako jsou např. kliky, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovládače, telefony, učební pomůcky, čipové systémy, podlahy používaných prostor, WC apod. Po celou dobu platnosti epidemiologických opatření je zakázán suchý úklid.

O zpřísněných podmínkách úklidu byl úklidový personál poučen.

 

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními

 

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou
 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry
 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Po příchodu do MŠ sundejte dítěti roušku a vložte do připraveného uzavíratelného sáčku.
 • Nenoste do MŠ hračky.

 

V prostorách mateřské školy

 • Doporučuje se organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ.
 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady, nádvoří, hřiště školy. Dle místních podmínek se skupiny dětí intervalově střídají nebo je určen oddělený prostor pro jednotlivé skupiny.
 • Toalety musí být vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.

 

Ve třídě

 • Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
 • V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).

 

 

Příloha :

Čestné prohlášení