Přijímání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019

 

 

Pokyny pro podávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu

vzdělávání pro školní rok 2018/2019

 

 1. Tiskopisy žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si mohou zákonní zástupci dítěte vyzvednout přímo v mateřské škole nebo stáhnout z webových stránek školy : skolka-vk.webnode.cz/aktualne/zapis-deti-do-ms/
 1. Zákonný zástupce je povinen přihlásit k předškolnímu vzdělávání dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Jde o dítě, které od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky.
 1. Termín přijímání žádostí do Mateřské školy Valašské Klobouky, okres Zlín, příspěvková organizace proběhne v pondělí 7. května 2018 v době od 8.00-11.00 hod. a od 12.00-16.00 hod. Žádostem podaným mimo tento termín nebude vyhověno.
 • Vyplňování žádostí věnujte náležitou pozornost a nezapomeňte nechat potvrdit požadované údaje od registrujícího dětského lékaře. Neúplně případně chybně vyplněná žádost, která nebude ve stanoveném termínu doplněna, může být důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení.
 • Zákonní zástupci dítěte si s sebou přinesou vyplněnou žádost, rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce.
 • Při odevzdání žádosti v mateřské škole bude dítěti přiděleno registrační číslo.
 • Zákonný zástupce dítěte má možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (§ 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění). Na požádání může v průběhu přijímacího řízení, dne 15.5.2018 v době od 13.00 – 15.00 hod., nahlížet do spisu a informovat se o průběhu tohoto řízení.
 1. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (rozhodnutí o přijetí), se oznamují zveřejněním seznamu dětí pod přiděleným registračním číslem na  vstupních dveřích v  Mateřské škole vchod „A“ a na webových stránkách školy v oddílu „Zápis dětí do MŠ“ a to po dobu 15 dnů. Datum zveřejnění je stanoven na 15.5.2018.
 1. Rozhodnutí o přijetí dítěte, případně nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si zákonní zástupci vyzvednou dne 28.5.2018 a to v době od 8.00 – 11.00 hod. a od 13.00 – 16.00 hod.

                                                                                                 

Ve Valašských Kloboukách dne 29. 1. 2018           

                                                                                                    Bc. Ivana Sáblíková

                                                                                                        ředitelka školy

Kritéria pro přijímaní dítěte k předškolnímu

vzdělávání pro školní rok 2018/2019

 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Valašské Klobouky, okres Zlín, příspěvková organizace, Školní 850, 766 01 Valašské Klobouky, Bc. Ivana Sáblíková, stanovuje následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( dále jen „školský zákon“), v platném znění, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla podle § 34 školského zákona pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

Kritéria slouží pro potřebu rozhodování o přijetí a jsou použita v případech, kdy byly splněny podmínky přijetí a počet žádostí v daném roce je vyšší než aktuální počet volných míst.

Základní kriteria, vycházející z platné legislativy :

1. Předškolní zařízení je oprávněno přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění).

2. Do mateřské školy jsou přednostně přijímány děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné ( od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky ) ( § 34 a, školského zákona) Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 3, školského zákona ), v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle odstavce 5. Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy.

3. Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3, školského zákona ), nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. ( § 34 odst. 3, školského zákona ).

Doplňková kriteria, vyhlášené ředitelkou mateřské školy :

 1. Dítě starší 5 let ( k 1.9. příslušného roku ), přísluší do školského obvodu mateřské školy …………………………………..……….…………… 10 bodů
 2. Dítě starší 5 let ( k 1.9. příslušného roku ), nepřísluší do školského obvodu mateřské školy ………………………………………………………  5 bodů
 3. Dosažení 4 let věku do 31.8., přísluší do školského obvodu mateřské školy..............   8 bodů
 4. Dosažení 4 let věku do 31.8., nepřísluší do školského obvodu mateřské školy...........  4 body
 5. Dosažení 3 let věku do 31.8., přísluší do školského obvodu mateřské školy................ 6 bodů
 6. Dosažení 3 let věku do 31.8., nepřísluší do školského obvodu mateřské školy...........  3 body
 7. Dosažení 2 let věku do 31.8. ……………………………………………….….   1 bod

Jednotlivá kritéria jsou ohodnocena určeným počtem bodů podle jejich důležitosti. Pořadí přijatých dětí se řídí výsledným součtem bodů jednotlivých kritérií.

V případě rovnosti výsledného součtu bodů jednotlivých kritérií bude postupováno podle věku dítěte ( data narození ), kdy bude upřednostněno dítě starší.

Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami na základě písemné žádosti zákonného zástupce, písemného vyjádření dětského lékaře a zejména pak písemného vyjádření školského poradenského zařízení, případně speciálně pedagogického centra příslušného zaměření.

O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti vydané v den zápisu.

Ve Valašských Kloboukách dne 5. 2. 2018                               Bc. Ivana Sáblíková

                                                                                          ředitelka mateřské školy

Podmínky povinného předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění v Mateřské škole Valašské Klobouky, okres Zlín, příspěvková organizace

Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách; pro účely tohoto ustanovení se termín jarních prázdnin určuje podle sídla mateřské školy v souladu s vyhláškou o organizaci školního roku. Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně. Začátek povinného předškolního vzdělávání určila ředitelka mateřské školy nejpozději v 8.00 hod. Právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno, není větou čtvrtou dotčeno.

Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání stanoví školní řád. Ředitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání.

Vedle vzdělávání v mateřské škole školský zákon umožňuje tři další způsoby plnění povinného předškolního vzděláváníindividuální vzdělávání, vzdělávání v přípravné třídě (přípravném stupni základní školy speciální) a v zahraniční škole. Pokud se zákonný zástupce rozhodne pro některou z alternativních forem plnění povinného předškolního vzdělávání, musí to oznámit mateřské škole, do které je jeho dítě zapsáno, nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku, ve kterém se má dítě začít povinně vzdělávat (tzn. do konce května).

Individuální vzdělávání u dětí předškolního věku

Pokud zákonný zástupce plánuje své dítě individuálně vzdělávat po převažující část školního roku (nadpoloviční počet dnů školního roku), musí svůj záměr oznámit řediteli mateřské školy, do které je dítě zapsáno, nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku, ve kterém se má dítě začít povinně vzdělávat. Pokud se zákonný zástupce rozhodne začít své dítě individuálně vzdělávat v průběhu školního roku, musí to písemně oznámit řediteli mateřské školy, ve které se jeho dítě vzdělává, a vyčkat do doručení oznámení řediteli.

Oznámení o individuálním vzdělávání obsahuje identifikační údaje dítěte (jméno a příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu), období, po které bude dítě individuálně vzděláváno a důvody pro individuální vzdělávání.

Po tom, co ředitelka školy obdrží oznámení o individuálním vzdělávání, doporučí zákonnému zástupci oblasti z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ve kterých má být dítě rozvíjeno:

1. Konkretizované očekávané výstupy RVP PV – https://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/konkretizovane-ocekavane-vystupy-rvp-pv)

2. Desatero pro rodiče předškolních dětí - https://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku

Mateřská škola ověřuje, jak si dítě osvojuje očekávané výstupy (schopnosti a dovednosti) v doporučených oblastech. Pokud dítě zaostává v osvojování potřebných schopností a dovedností, pracovníci mateřské školy doporučí rodičům, jak dále postupovat při vzdělávání, aby jejich dítě bylo co nejlépe podpořeno. Mateřská škola stanovila ve svém školním řádu termíny ověřování na 3.čtvrtek v měsíci listopadu a 2.čtvrtek v měsíci prosinci. Zákonný zástupce se musí ve stanovený termín dostavit s dítětem k ověření získaných schopností a dovedností v určených oblastech.

Pokud se zákonný zástupce s dítětem nedostaví k ověření v řádném ani náhradním termínu, ředitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání. Dítě tak musí neprodleně zahájit docházku do mateřské školy, ve které je zapsáno, a to i v případě, že se rodič proti ukončení individuálního vzdělávání odvolá. Pokud bylo individuální vzdělávání ze strany ředitelky mateřské školy ukončeno, není již možné dítě opětovně individuálně vzdělávat.

Výdaje, které vzniknou při individuálním vzdělávání (např. nákup didaktických her a pomůcek) hradí zákonný zástupce. Pokud se jedná o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, které ke svému vzdělávání potřebuje podpůrné opatření spočívající v kompenzačních pomůckách (tyto pomůcky na základě vyšetření doporučuje školské poradenské zařízení, jejich soupis je uveden v příloze vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných), hradí pořízení těchto pomůcek stát. Stát také hradí výdaje spojené se zařazením dítěte do vzdělávání v příslušné mateřské škole.

 

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

 

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

 

 

Bc. Ivana Sáblíková, ředitelka mateřské školy