Organizace dne v MŠ:

                                      

  • 6.00 – 9.30       scházení dětí, dopolední blok činností - ranní hry dle volby a přání dětí, řízené, částečně řízené i spontánní učení, plnění úkolů třídního vzdělávacího programu, individuální péče o děti se specificky vzdělávacími potřebami, smyslové hry, didakticky cílené činnosti, v průběhu - ranní cvičení, relaxační cvičení, pohybové hry
  • 7.45 – 8.15       přesnídávka, může být podle situace podávána individuálně během her
  • 9.30 – 11.30     pobyt venku ( na zahradě, v přírodě nebo procházka) podle počasí možno délku upravit ( silný vítr a déšť, mráz pod -10 stupňů, náledí – pobyt venku se nahrazuje jinými činnostmi)
  • 11.30 – 12.00   hygiena,oběd
  • 12.00 – 14.00   hygiena, čištění zubů, odpočinek – všechny děti minimálně 30 min., vychází z věkových a individuálních potřeb dětí, ke spánku děti nejsou nuceny, předškolní děti mají náhradní nespavé aktivity ( pracovní listy, příprava na školu, klidové činnosti, logopedická péče, jógová cvičení, grafomotorické sešity, činnosti podle metody dobrého startu  )
  • 13.00 – 15.30   vycházky do okolí MŠ - u předškolních dětí dle aktuálních podmínek a počasí (cca jednou týdně – po dohodě s rodiči)
  • 13.45 – 14.15   hygiena,svačina
  • 14.30 – 16.00   odpolední zájmové činnosti dětí, pokračování s didakticky cílenými činnostmi, volné zájmové činnosti dětí, pohybové aktivity

 

Uvedené časy jsou pouze orientační. Veškeré činnosti a aktivity jsou voleny a prováděny s ohledem na zájmy a potřeby dětí tak, aby byly respektovány psychohygienické podmínky vzdělávání.

Odchod dětí domů po obědě je umožněn do 12.30 hodin.

Bližší informace uvádí Školní řád MŠ.