Stravné a úplata za vzdělání za školní rok 2019/2020

Výše stravného a úplaty za vzdělání za jednotlivé měsíce školního roku 2019/2020:

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2020/2021

V souladu s § 123 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Mateřská škola Valašské Klobouky, okres Zlín, příspěvková organizace, prostřednictvím ředitelky mateřské školy stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2020/2021 v základní výši 450,- Kč za dítě s celodenní docházkou na jeden měsíc. Takto stanovená základní částka je v Mateřské škole Valašské Klobouky, okres Zlín, příspěvková organizace jednotná pro všechny děti. Bezúplatnost se poskytuje pouze dětem, které od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce a to na účet  204042878/0600, každý zákonný zástupce obdrží variabilní symbol pro své dítě k 1.9.2020. Úplata se hradí za každé přihlášené dítě i v případě jeho nepřítomnosti, a to v její nezměněné podobě. Děti přijaté k 1.9.2020 uhradí úplatu do 15.9.2020.

V případě přerušení nebo omezení provozu mateřské školy po dobu více jak pěti kalendářních dnů, nebo po dobu hlavních prázdnin - v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících se úplata za předškolní vzdělávání za dítě sníží o částku, která je úměrná počtu dnů přerušení provozu mateřské školy.

Osvobozen od úplaty za předškolní vzdělávání bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče. Tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy a podá písemnou žádost.

V případě opakovaného neuhrazení úplaty za vzdělávání v MŠ ve stanoveném termínu, či v nesprávné výši v neprospěch MŠ, může rozhodnout ředitelka MŠ o ukončení předškolního vzdělávání.

Bc. Ivana Sáblíková, ředitelka mateřské školy

 

Stravné změna od 1.9. 2018

 

Dle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování se od 1. 9. 2018 upravuje finanční limit na nákup potravin.

Děti s celodenní docházkou / od 3-6 let /

  • Přesnídávka                9,- Kč
  • Oběd                          17,- Kč 
  • Svačina                        7,- Kč

Celkem                      33,- Kč

 

Děti s celodenní docházkou / od 7-10 let

  • Přesnídávka                9,- Kč
  • Oběd                          19,- Kč 
  • Svačina                        7,- Kč

Celkem                      35,- Kč

 

Platbu školného a stravného

 

provádějte

na účet MONETA Money Bank, a.s.,

Masarykovo náměstí 167, 766 01 Valašské Klobouky

číslo účtu 204 042 878/0600,

variabilní symbol je každému dítěti přidělen

k platbě prosím společně s variabilním symbolem připište do poznámky i jméno dítěte.

 

Informace o označování alergenů ve školní jídelně MŠ Valašské Klobouky

 

Od 13. 12. 2014 s účinností od 1.1.2015 musí být součástí jídelního lístku i informace o alergenech obsažených v jídle.

Odvolání na legislativu:  

  • EU- 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21.     
  • ČR- vyhláška 113/2005 Sb. o způsobu označování potravin

Alergeny

Nařízení ukládá povinnost vyznačit u nebalených potravin (mezi které, dle článku 1 odst. 3 nařízení, patří i pokrmy) na viditelném místě písemný výčet stanovených alergenů obsažených v nabízených pokrmech (včetně nápojů). Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. restaurací, jídelen, školních jídelen, nemocnic, sociálních ústavů, prodejen, pekáren apod.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník, nebo zákonný zástupce uhlídat sám. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační, jako každý výrobce potravin a pokrmů. Školní stravování zajišťuje stravování dětí podle jednotlivých věkových kategorií a výživových norem.

Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen.

 

Naše školní jídelna bude tuto informaci zveřejňovat již od 1. prosince 2014.    

Označení přítomnosti alergenu bude na jídelním lístku za každým pokrmem vyznačeno v závorce číslem označující alergen. U jídelního lístku bude příloha – seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně.

Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce každé třídy a na webových stránkách MŠ Valašské Klobouky s týdenním předstihem.         

 

Ten kdo netrpí alergií na některé potraviny, se značením nemusí zabývat.

 

Bližší informace Vám podá a Vaše dotazy zodpoví vedoucí stravování MŠ.

 

Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/2011 EU:

1)    Obiloviny obsahující lepek a výrobky z nich

2)    Korýši a výrobky z nich

3)    Vejce a výrobky z nich

4)    Ryby a výrobky z nich

5)    Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich

6)    Sójové boby (sója) a výrobky z nich

7)    Mléko a výrobky z něj

8)    Skořápkové plody a výrobky z nich (všechny druhy ořechů)

9)    Celer a výrobky z něj

10)   Hořčice a výrobky z ní

11)   Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich

12)   Oxid siřičitý a siřičitany – v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2

13)   Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj

14)   Měkkýši a výrobky z nich

 

viz. směrnice MŠ

viz. tabulka alergenů I

Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu

Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost, včetně uvedení  důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu mateřské škole (nejpozději v den nepřítomnosti),  a to buď telefonicky na čísle 577 320 528, případně 605 103 045 nebo ústně pedagogickému pracovníkovi vykonávajícímu pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází. Oznámení této nepředvídané nepřítomnosti dítěte je možné i telefonicky – do 8.00 hodin – v tomto případě nebude hradit stravné ani v daný den.

 

UPOZORNĚNÍ !!

 

Vážení rodiče,

v poslední době se nám množí případy chybně zaplacených poplatků za stravné a úhradu za vzdělání. Jedná se především o přeplatky, které jsme Vám nuceni následně vracet. Tímto Vás žádáme o důkladné zjištění výše poplatku za dané období a jejich následnou úhradu.

Vyhneme se tím zbytečným komplikacím a nedorozuměním.

Děkujeme za spolupráci